İsmailağa Medreseleri

İsmailağa Medreseleri

İSMAİLAĞA İHTİSÂS MEDRESELERİ

Kültür merkezi bünyesinde tekâmül medreselerini bitiren genç hocalardan ilme hevesli ve kabiliyetli olanlar ihtisas medreselerine girmeye hak kazanmaktadırlar. Vakıf olarak, bu medreselerde geleceğin fukahâ, müfessir ve muhaddisleri yetişmesine vesile olarak yetim kalan islamî ilimleri ihyâ etme yolunda bulunmaktayız.

 İSMAİLAĞA TEKÂMÜL MEDRESELERİ

Tekâmül Medreselerimizde kıraat, sarf, nahiv, belâğat, akaid, tefsir, hadîs, fıkıh ve usûl gibi İslami ilimleri tahsil eden hocalarımızı yurtiçinde ve yurtdışında vazifelendirerek bu sayede dinî ilimlerin ulaşmadığı bir yer kalmamasını sağladık.

İSMAİLAĞA YABANCILAR MEDRESESİ

Herkes tarafından malum olduğu üzere dünyada ve özellikle İslam coğrafyasında meydana gelen karışıklıklar birtakım göçleri beraberinde getirmiştir. Ülkemiz, gerek ilmî ve gerekse ahlâkî açıdan bu kardeşlerimize daha uygun olduğu ve daha huzurlu bir ortam sağladığı için diğer ülkelere nazaran daha fazla göç almıştır. Aralarında İslâmî ilimleri talep eden kardeşlerimizin de bulunması bizleri bu noktada yeni çalışmalar başlatmaya sevk etmiştir.

Durum böyle olunca bu isteklere cevap vermek adına İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı olarak, “İsmail Ağa Yabancılar Medresesi”adı altındahizmet veren kültür merkezleri kurduk. Medresemiz şuanda; 10 ülkeden 42 talebeye sahip olmakla beraber diğer medreselerimize bir ön hazırlık niteliğindedir.

Medresemizde şuan; Kur’an-ı Kerîm ezberleyen talebelerimiz için 2 adet dersliğimiz mevcuttur.Ayrıca hazırlık talebeleri ve Arapça okuyanlar için 2 adet dersliğimiz bulunmaktadır.
Hafızlık sınıflarımız da; Türk Kurra Hafız olan eğitmenler tarafından “Türk Usulü” ve Arap Kurra Hafız olan eğitmenler tarafından ise “Arap Usulü” hafızlık eğitimi verilmektedir.
Arapça sınıfımızda, Sarf ve Nahiv ilmi olarak;“Emsile, Bina, Maksud, Avamil ve İzhar” dersleri verilmektedir.

Şer’î ve diğer ilimlerde ise; “Talim’ülMüteallim, Nûru’l İzâh, Siyer-i Nebi ve Mektûbât-ı Rabbânî” kitapları okutulmaktadır.

Ayrıca medresemizdeki bütüntalebe-i ulûmaalanında mütehassıs hocalar tarafından ortak ders olarak; “Mektûbât-ı Rabbânî, Türkçe Lisan, Siyer-i Nebi ve Fıkhu’l Mukaren, (Karşılaştırmalı fıkıh)” okutulmaktadır.

Arapça sınıfını bitiren talebeler, daha sonra vakfımıza ait medreselerde türk talebeler ile beraber ilmî tahsiline devam etmektedirler.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلا مُتَقَبَّلا

“Ey Allah’ım! Senden faydalı ilim, helâl rızık ve makbul (kabul olunan) amel isterim.”
İbniMâce, Nesâî