24 Mart 2015, Yorumlar Arapça ve Hafızlık Talebeleri için yorumlar kapalı

Mükellefiyetlerini yerine getirebileceği oranda ilim öğrenmek bütün mü’minlere farz kılınmıştır. Bunun yanında, İslâmî ilimleri her alanda üst seviyede tahsil etmek de farz-ı kifayedir. Bu inanç ve kabullerle İsmailağa Câmiası olarak, Mahmud Efendi Hazretlerimizin vazifeye başladığı ilk günden beridir ortaya koyduğu ve sayısız hocalar yetiştirdiği usûl üzere ilmî faaliyetleri her şeyin üzerinde tutmaktayız. Efendi Hazretlerimizin: “Her mahalleye bir erkek bir de kız medresesi açılsın; erkek talebeleri erkek hocalar, kız talebeleri hanım hocalar okutsun” sözleriyle önemini belirttiği ilim yolunu her seviyeden insanın istifade edebileceği bir yapıya dönüştürerek bu günlere taşımaya, siz hayırsever kardeşlerimizin ve duyarlı müesseselerin bağış ve yardımlarıyla muvaffak olduk.

Câmiamıza mensup hoca ve idarecilerimizin ilmî alanda faaliyet gösterdikleri yurt genelinde sayısız medresemiz bulunmaktadır. Bu medreselerimizde okuyan talebeler hafızlıklarını ikame ettikleri gibi, hâfızlık eğitimine mahsus ‘Hâfızlık Medreseleri’ de yaygın bir şekilde bulunmaktadır.

Medrese Faaliyetlerimiz

Câmiamızın, medrese eğitimini daha yüksek bir seviyeye taşımak üzere hizmete açtığı yükseköğretim medrese faaliyetleri, mütehassıs hocaların yetiştirilmesi açısından ciddî önem taşımaktadır. Dört yıllık eğitimin ardından medreselerden mezun olan talebeler sınava tâbi tutularak ‘Tekâmül Medresesi’ne kabul edilmekte ve burada verilen iki yıllık eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olanlar muhtelif medreselerde görevlendirilerek bu ilmî hizmet ağı daha da genişletilmek suretiyle sürdürülmektedir.

‘Tekâmül Medrese’sindeki eğitimini başarıyla tamamlayan hocaların tâbi tutulduğu sınavda başarı kaydedenler, kabiliyet ve ilgi alanlarına yönelik olarak İslâmî İlimlerin; Akâid-Kelâm, Fıkıh, Tefsir, Hadis… gibi dallarında kavî birer ‘Müderris-Âlim’ seviyesine erişebilmeleri maksadıyla mütehassıs hocalarımızın ders vermekte olduğu ‘İhtisâs Medresesi’ne kaydedilmektedirler. Günümüz sorunlarını çözecek olan asıl kadro da, ilmî ve fikrî anlamda ihtisâs sahibi düzeyine erişmiş olan işbu ehliyetli âlimlerdir.

İsmailağa Câmiası olarak, uzun soluklu medrese eğitimine muhtelif sebeplerle baş koyamayan kardeşlerimizi ve büyüklerimizi de unutmayarak halka açık; Kur’ân-ı Kerîm tâlim ve tecvid, ilmihâl… gibi temel İslâmî eğitim faaliyetlerimiz de hiç kimseyi ayırt etmeksizin her kesime açık olarak yürütülmektedir.

İlmî müesseseleri desteklemek, bir kimsenin öldükten sonra amel defterine kaydedilmeye devam edecek olan sadaka-i câriye kapsamında tercih edilebilecek en sağlam, en sağlıklı ve mânevî açıdan en kazançlı yoldur. Sizler de aidatlarınızla talebelerimizin yetişmesine katkı sağlayarak ve medreselerimizin giderleri konusunda müesseselerimize destek olarak bu hayra ve hizmetlere ortak olabilirsiniz.

HİZMET ALANLARI GENİŞLİYOR, SİZİNLE BÜYÜYOR

KATKI SAĞLAYIN